Käyttöehdot

Julkaisuoikeus

Julkaisija:
Bayer Oy
PL 415, 20101 Turku
Puh. 020 785 21
Sähköposti: Please enable Javascript to view

Toimitus:
Bayer Oy
Viestintä
PL 415, 20101 Turku

Tekijänoikeus Copyright © Bayer Oy, Turku, Finland

L.FI.MKT.10.2017.5386 / Videot
L.FI.MKT.03.2018.5756 / Koko sivusto (ei videot)

Yleiset käyttöehdot

Tämän sivuston avaaminen ja käyttäminen on sidottu alla oleviin käyttöehtoihin, joihin käyttäjän katsotaan sitoutuvan avatessaan tai käyttäessään sivuja. Tämän sivuston on luonut ja sitä hallinnoi Bayer Oy (tästä eteenpäin ”Bayer”). Bayerilla on oikeus sulkea sivusto tai muuttaa sitä osittain tai kokonaan, ja yrityksellä on myös oikeus muuttaa yleisiä käyttöehtoja, yleisiä sopimusehtoja sekä myynti- ja jakeluehtoja. Tällaisia muutoksia voidaan tehdä Bayerin harkinnan mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta. Tämän vuoksi käyttöehdot kannattaa lukea uudelleen seuraavan kerran sivustolla vierailtaessa ja ottaa huomioon mahdolliset muutokset.

Tietojen käyttö

Kaikki sivustolla julkaistut tiedot, dokumentit ja kuvat kuuluvat yksinomaan Bayerille. Niiden käyttöön annetaan lupa sillä ehdolla, että asiaankuuluvat tekijänoikeusmerkinnät näkyvät kaikissa kopioissa ja tietoja käytetään vain henkilökohtaisiin eikä kaupallisiin tarkoituksiin eikä niitä muuteta millään tavalla. Sivuston kuvia saa käyttää vain yhdessä kuvatekstin kanssa.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Sivustolla käytetyt tavaramerkit kuuluvat Bayer-konsernille, ellei niiden yhteydessä toisin mainita tai muuten käy ilmi, että kyseessä on kolmannen osapuolen tavaramerkki. Tavaramerkkien tai muun materiaalin luvaton käyttö on kiellettyä ja rikkoo tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita teollisoikeuslakeja.

Rajoitettu vastuu

Bayer on koonnut sivustolla esitetyt tiedot yrityksen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä parhainta harkintakykyä ja ammattitaitoa käyttäen. Tietoja pyritään lisäämään ja päivittämään jatkuvasti. Sivuston tiedot on tarkoitettu pelkästään Bayerin ja sen tuotteiden ja palveluiden esittelemiseen. Tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä ei kuitenkaan voida antaa täyttä vakuutta. Vaikka sivustolla esitetyt tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivänä, ne ovat voineet jo vanhentua. Tämän vuoksi tiedot kannattaa aina tarkistaa ennen niiden käyttöä missään muodossa. Sivustolla annetut ohjeet eivät tarkoita, että sivuston käyttäjän ei tarvitsisi itse tarkistaa viimeisimpiä ohjeita – etenkin turvallisuustietoja ja käyttöohjeita – ja selvittää, sopivatko tuotteet ja palvelut haluttuun tarkoitukseen. Jos tarvitset tietoja tai ohjeita tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen, ota meihin yhteyttä. Sivuston käyttäjät hyväksyvät, että he käyttävät sivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullaan. Bayer tai muut sivuston laatimiseen, tuottamiseen ja julkaisemiseen osallistuneet eivät ole korvausvelvollisia, jos sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai sivustolla annettujen ohjeiden noudattamisesta aiheutuu vahinkoa.

Muut sivustot / linkit

Sivustolla on linkkejä ja viittauksia muihin sivustoihin, mutta linkitykset eivät tarkoita, että Bayer olisi tarkastanut ja hyväksynyt näiden sivujen sisällön. Bayer ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta näiden sivustojen saatavuudesta eikä sivujen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista. Bayer ei takaa, että linkitetyillä sivustoilla olevat tiedot ovat aina laadukkaita. Linkit tarjotaan sivuston käyttäjille pelkästään mukavuussyistä. Näitä sivustoja käytetään omalla vastuulla. Valitut linkitykset eivät millään tavalla rajoita käyttäjiä vierailemasta myös muilla kuin linkitetyillä sivustoilla.

Käyttäjän ilmoittamat tiedot

Sivuston käyttäjä on täysin vastuussa siitä, että hänen Bayerille lähettämänsä tiedot pitävät paikkansa eivätkä riko kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Käyttäjä antaa Bayerille luvan tallentaa näitä tietoja ja käyttää niitä tilastollisiin analyyseihin tai muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, ellei kyseessä ole yleisiä käyttäjätietoja henkilökohtaisemmat tiedot. Bayerilla on oikeus käyttää viesteihin sisältyneitä ideoita, keksintöjä, piirustuksia, tekniikoita ja niihin liittyvää asiantuntemusta jne. rajoituksetta millä tavalla haluaa esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen, valmistamiseen tai markkinointiin tai kopioida tiedot kolmansille osapuolille.

Kansainväliset käyttäjät

Tämän sivuston tarkastuksesta, ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa Bayer Oy. Sivusto on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa. Bayer ei takaa, että sivustolla esitetyt tiedot pitävät paikkansa myös muualla kuin Suomessa, eikä etenkään sitä, että tuotteita ja palveluita olisi muissa maissa tarjolla samoilla ehdoilla ja samoissa pakkauksissa. Jos sivustolla vierailee Suomen ulkopuolelta, täytyy muistaa, että on jokaisen käyttäjän omalla vastuulla varmistaa, että hän toimii paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Sivustolla mainitut tuotteet voivat olla maasta riippuen markkinoilla erilaisissa pakkauksissa ja pakkauskokoina, ja pakkauksissa voi olla maakohtaisia merkintöjä.

Sivustot joille pääsyä on rajoitettu

Käyttäjät ovat velvollisia suojaamaan käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan muiden luvattomalta käytöltä. Käyttäjien tulee ilmoittaa välittömästi Bayerille, mikäli he havaitsevat, että Bayerin sivustolla olevien tietojen tietoturvaa on rikottu. Käyttäjien tulee myös välittömästi ilmoittaa Bayerille, mikäli heidän käyttäjätunnuksensa ovat päätyneet luvattomien henkilöiden käsiin tai mikäli luvaton pääsy sivustolle näyttäisi muuten tulleen mahdolliseksi.

Ennakoivat lausunnot

Verkkosivustolla voi olla myös ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayerin johdon tekemiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmuustekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näihin ennakoiviin lausuntoihin nähden. Näistä tekijöistä on kerrottu mm. Bayerin julkisissa raporteissa, jotka löytyvät osoitteesta http://www.bayer.com. Epävarmuustekijöistä johtuen ennakoiviin lausuntoihin ei voi täysin luottaa. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.

Tietosuojalausunto

Verkkosivujen käytön yhteydessä kerättyjen henkilötietojen suojaaminen on tärkeä asia johon Bayer suhtautuu erittäin vakavasti. Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja säilytetään ja mitä hävitetään, ja miten tiedot turvataan.

Tietojen kerääminen

Verkkosivustoamme voi käyttää paljastamatta henkilötietojaan. Sivuston käyttö edellyttää henkilötietojen kirjaamista vain siinä tapauksessa, että tietoja tarvitaan tilatun tuotteen tai palvelun toimittamiseen. Sivuston käytön aikana yrityksen palvelimille voi tallentua tietoja turvasyistä. Näitä tietoja voivat esimerkiksi olla Internet-palveluntarjoajan nimi, sen sivuston nimi, jolta on siirrytty Bayerin sivustolle, sivustot, joille on siirrytty Bayerin sivustolta, sekä IP-osoite. Näiden tietojen perusteella voi olla mahdollista selvittää käyttäjän henkilöllisyys, mutta tietoja ei käytetä siihen tarkoitukseen. Sen sijaan tietoja käytetään ajoittain tilastollisiin tarkoituksiin, mutta sivuston käyttäjien henkilöllisyydet pidetään kuitenkin aina salassa. Kun henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittamista tai muita käyttäjän hyväksymiä tarkoituksia varten, tietosuojasäännösten noudattaminen varmistetaan tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka käyttäjä tarkoituksella ilmoittaa meille rekisteröitymisen yhteydessä, täyttäessään lomakkeita, kirjoittaessaan sähköpostiviestejä, tilatessaan tuotteita tai palveluja tai lähettäessään meille kyselyjä esimerkiksi tilaamastaan materiaalista.

Tietokanta sisältöineen pysyy yrityksen sisällä, ja siihen on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä tai meille työskentelevillä palveluntarjoajilla. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön missään muodossa, ellemme ole saaneet siihen käyttäjän lupaa tai ellei se ole lainsäädännön mukaan välttämätöntä.

Kaikki käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot pysyvät Bayerin hallinnassa ja vastuulla. Osa tiedoista voidaan tallentaa tai niitä voidaan käsitellä sähköisesti maissa (esim. USA:ssa), joiden tietosuojalait eroavat Suomen laeista. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että kyseisessä maassa käytetään tarvittavia suojatoimia niin, että turvallisuuden taso on sama kuin Suomessa.

Käyttötarkoitukset

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan toimitettaessa tilattuja tuotteita tai palveluita tai muussa käyttäjän hyväksymässä tarkoituksessa sekä lainsäädännön niin vaatiessa.

Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot

Sivuston käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja korjata järjestelmään tallennettuja henkilötietojaan, jos hän epäilee niiden olevan vanhentuneita tai vääriä. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Julkaisuoikeus-osiossa mainittuun osoitteeseen tai ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutettuun alla.

Oikeus peruuttaa tietojen käyttölupa

Sivuston käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti Julkaisuoikeus-osiossa mainittuun osoitteeseen tai ottamalla yhteyttä tietosuojavaltuutettuun alla.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan tilatun tai hyväksytyn palvelun toimittamiseen, ja pidempään vain lainsäädännön niin vaatiessa (esim. vireillä olevaan oikeudenkäyntiin liittyen).

Evästeiden käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan kovalevyllesi selaimen avulla. Ne tallentavat eräitä tietoja (esim. kielivalintasi ja asetuksesi), jotka selaimesi saattaa uudelleenvälittää meille kun seuraavan kerran vierailet sivuillamme (riippuen evästeen kertoajasta).

Käytämme kahdentyyppisiä evästeitä: (1) Teknisiä evästeitä, joita ilman sivustomme kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä, ja (2) Vapaaehtoisia evästeitä:

Tekniset evästeet

Vapaaehtoiset evästeet

Vapaaehtoisia evästeitä ei käytetä ilman suostumustasi. Käydessäsi verkkosivustollamme ensimmäisen kerran näytämme ilmoituksen, joka kysyy sinulta suostumusta Vapaaehtoisten evästeiden käytölle. Jos annat suostumuksen, asennamme koneellesi valintasi muistavan evästeen eikä ilmoitusta näytetä sinulle enää evästeen kestoaikana. Kestoajan umpeuduttua, tai jos aktiivisesti poistat evästeen, ilmoitus näytetään uudelleen kun seuraavan kerran vierailet verkkosivustollamme ja sinulta kysytään taas suostumusta.

Voit peruuttaa Vapaaehtoisten evästeiden käyttöä koskevan suostumuksesi milloin tahansa muuttamalla kyseisen valinnan yllä olevassa taulukossa. Voit tietysti käyttää sivustoamme ilman mitään evästeitä (mukaan lukien Teknisiä evästeitä). Voit milloin tahansa rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää ne selaimesi asetuksilla. Tällä voi kuitenkin olla kielteinen vaikutus sivustomme toiminnallisuuksiin ja käyttäjäystävällisyyteen.

Verkkosivuston käytön analysointi

Verkkosivustomme käyttää Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”).

Ennalta antamaasi suostumukseen perustuen Google analysoi meidän lukuumme sitä, miten käytät verkkosivustoamme. Tässä tarkoituksessa käytämme evästeitä, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti yllä olevassa taulukossa. Googlen sivuston käytön yhteydessä keräämä tieto (esim. viitannut URL, millä sivustoillamme vierailet, selaintyyppisi, kieliasetuksesi, käyttöjärjestelmäsi, näytön resoluutio) välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa, missä sitä säilytetään ja analysoidaan; analyysin tulokset toimitetaan Bayerille anonyymissä muodossa. Tässä prosessissa sinun käyttäjätietojasi ei yhdistetä kokonaiseen IP-osoitteeseesi. Olemme ottaneet sivustollamme käyttöön Googlen tarjoaman IP-osoitteen anonymisointitoiminnon, joka poistaa IP-osoitteesi 8 viimeistä numeroa (IPv4) tai viimeiset 80 bittiä (IPv6). Lisäksi, Googlella on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen ns. Privacy Shield-sertifikaatti, joka turvaa asiaankuuluvan tietosuojan tason liittyen Googlen Yhdysvalloissa harjoittamaan tietojenkäsittelyyn.

Voit peruuttaa suostumuksesi verkkokäytön analysointiin milloin vain joko lataamalla ja asentamalla Googlen tarjoama ns. Browser Plugin tai hallinnoimalla suostumuksiasi yllä olevassa taulukossa, jolloin kieltäytymisen muistava eväste asennetaan koneellesi. Molemmat vaihtoehdot estävät verkkokäytön analysoinnin vain mikäli käytät selainta, jolle eväste asennettiin ja jollet poista kieltoevästettä.

Lisätietoa Google Analyticsistä saat seuraavista dokumenteista: Google Analytics Terms of Service (Käyttöehdot), Google Analytics security and privacy principles(Tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet) jaGoogle Privacy Policy (Tietosuojakäytännöt).

Turvallisuus

Bayer käyttää teknisiä ja organisatorisia toimia tietojen suojaamiseksi manipulaatiota, hävittämistä, tuhoamista ja luvatonta käyttöä vastaan. Bayerille ilmoitetut henkilötiedot muutetaan siirtovaiheessa koodiksi, jolla estetään kolmansia osapuolia käyttämästä tietoja mahdollisesti hyväksi. Turvakäytäntöjä päivitetään jatkuvasti teknologian kehittymisen myötä.

Lapset

Koska lasten henkilötietojen suojaaminen on erityisen tärkeää, emme kerää, prosessoi tai käytä kenenkään henkilötietoja, jonka tiedämme olevan alle 13-vuotias, ilman hänen lailliselta huoltajaltaan saatua hyväksyntää. Laillisella huoltajalla on halutessaan oikeus tarkistaa lasta koskevat tiedot tai pyytää niiden poistamista. 

Yhteystiedot

Jos sinulla on ongelmia, kysymyksiä tai ideoita, ota yhteyttä johonkin alla mainituista henkilöistä.

Bayer-konsernin tietosuojavaltuutettu Suomessa:

Bayer Oy
Tietosuojavastaava
PL 415, 20101 Turku
E-Mail: Please enable Javascript to view

Tietosuojajohtaja:

Eva Gardyan-Eisenlohr
Puhelin: +49 (0) 30 468 16924
Yhteydenottolomake

Internet kehittyy jatkuvasti, joten myös tietosuojalausuntoon täytyy ajoittain tehdä muutoksia. Bayer pidättää itsellään oikeuden tehdä näitä muutoksia tarpeen vaatiessa.